اهداف

تعداد بازدید:۱۸۸۴
 

برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر نظام اعتبار بخشی واحد آموزش پرستاری سال 1391


رسالت (Mission ) :
واحد آموزش پرستاری بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی بعنوان متولی آموزش پرستاری در بیمارستان ، با فراهم نمودن بستری مناسب به ارائه خدمات آموزشی مستمر ، موثر و کارآمد در راستای منشور حقوق بیمار، حفظ کرامت انسانی و ارتقای سلامت جامعه به کلیه گروههای پرستاران می پردازد. این واحد علاوه بر خدمات آموزشی به گروه های پرستاری بیمارستان ، نسبت به آموزش پرستاران سایر مراکز نیز در زمینه های تخصصی قلب و عروق انجام وظیفه می نماید .

دورنما (Vision ) :
برخورداری از بالاترین استانداردهای کیفی و کمی در ارائه خدمات آموزشی به گروههای پرستاری در کشور.

اعتقادات و باورها (ارزشها ) :                                        

 • کرامت کارکنان
 • همدلی و مشارکت جوئی
 • دانش محوری

اهداف کلی :
بر اساس سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور و سند ملی توسعه بهداشت درمان کشور، دانشگاه موظف هستند برنامه های عملیاتی برای تحقق اهداف ، تنظیم و اجرا نمایند. این واحد بر اساس اسناد فوق ، اهداف کلی خود را در حیطه های آموزش به شرح زیر اعلام می دارد  :

 حیطه ارائه خدمات آموزشی (کارکنان ، بیماران ) و پژوهشی :

 • بهبود فرآیند های آموزشی و پژوهشی
 • ارتقاء سطح آموزشی در کارکنان
 • ارتقاء سطح آموزش به بیماران و همراهان

                                                                                       
    حیطه ارائه خدمات درمانی :                                                                    

 • بهبود فرایند های درمانی با افزایش میزان آگاهی پرسنل
 • توسعه کمی وکیفی دامنه خدمات

   حیطه ارائه خدمات پشتیبانی :

 • بهبود فرآیند آموزشی
 • توسعه و بهبود سیستم های اطلاعاتی، ارتباطی

سایر حیطه ها:

 • افزایش مداوم رضایت مشتریان
استراتژی های واحد آموزش در راستای استراتژی های دانشگاه و معاونت درمان و بیمارستان:


 • ارتقاء آموزش در گروه های پرستاری
 • بهبود سیستم پایش و ارزیابی کیفی خدمات آموزشی و بهبود شاخص ها
 • تدوین پروتکل های نظارتی
 • افزایش سرانه آموزش در پرسنل پرستاری
 • ارتقای نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در جهت استقرار عدالت اداری
اهداف اختصاصی شاخص
افزایش سرانه آموزش میزان سرانه آموزش
افزایش آگاهی و مهارت پرسنل جدیدالورود میزان آگاهی و مهارت
تشکیل شورای راهبردی آموزش و پژوهش پرستاری تعداد جلسات برگزار شده
بازنگری چک لیست های ارزیابی پروسیجر های پرستاری تعداد چک لیست های بازنگری شده
ارتقاء فرآیند انتقال داده های آموزشی تعداد پیام ارسال شده به افراد
ارتقاء واحد آموزش به بیمار و همراه تعداد بیمار و همراه آموزش دیده

 


 

آخرین ویرایش۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱